Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” trong cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Việc quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng phải làm thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, chứ không thể làm theo đợt, theo phong trào.