Tinh thần đoàn kết qua câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” của ông cha ta vẫn vẹn nguyên giá trị ở nước ta hiện nay

Câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” đã nói lên truyền thống đoàn kết của dân tộc ta. Đoàn kết là những đức tính quý báu của con người. Sự đoàn kết không chỉ trong gia đình, tập thể, dân tộc mà còn là nhu cầu chung của cả nhân loại.…

Xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh – Thủ đoạn đê hèn của Le Nguyen

Le Nguyen là cái tên khá “quen thuộc” trên các “diễn đàn dân chủ” – “tác giả” của nhiều luận điệu sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Điển hình cho những luận điệu này của Le Nguyen phải kể đến bài viết Giải mã tư tưởng Hồ Chí Minh với ngôn ngữ dân dã đời thường mà y vừa tán phát trên một số trạng mạng phản động.

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa với quyền công dân và quyền con người ở Việt Nam

Có những giá trị xã hội ở Việt Nam được xem như là tự nhiên, trong đó có chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tiền thân của chế độ dân chủ XHCN là chế độ dân chủ, cộng hòa, ra đời sau cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Với chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền, lần đầu tiên người Việt Nam mới có các quyền công dân (QCD) và quyền con người (QCN).

Vì sao phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Lý luận và thực tiễn ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định: Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Tuy nhiên, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội…

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân – nội dung quan trọng trong tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta còn thể hiện ở mối quan hệ đoàn kết quân dân. Do vậy, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội không thể không tăng cường mối quan hệ đoàn…