Vì sao phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Lý luận và thực tiễn ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định: Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Tuy nhiên, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội…

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân – nội dung quan trọng trong tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta còn thể hiện ở mối quan hệ đoàn kết quân dân. Do vậy, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội không thể không tăng cường mối quan hệ đoàn…