“Diễn biến hòa bình” là âm mưu, thủ đoạn có thực đang chống phá cách mạng Việt Nam

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ, tiến hành trên tất cả các lĩnh vực nhằm chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các…

Không thể đánh tráo khái niệm

Trong thời gian gần đây, để củng cố thêm cơ sở lý luận và gia tăng thêm tính nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch trực tiếp tiến công vào quan niệm của chúng ta về “diễn biến hòa bình”. Các thế…